Opetusmenetelmät

Ryhmätyö on monen tässäkin esitellyn opetusmenetelmän taustalla. Täältä löydät perustietoa ryhmätyöskentelyn hyödyistä.

Ryhmien muodostamisessa voi käyttää monenlaisia menetelmiä. Tänne on koottu hyviä vinkkejä.

Aivoriihi on ryhmätyömenetelmä, joka harjaannuttaa ideoiden tuottamisessa, ongelmien ratkaisemisessa ja päätöksen tekemisessä.

Väittely kehittää perusteltujen ajatusten välittämistä ja roolinottokykyä. Myös kuuntelutaidot paranevat.

Haastattelu kehittää opiskelijoiden sosiaalisia taitoja. Sitä kannattaa useinkin käyttää muiden opetusmenetelmien tukena.

Tarinoiden ja case-harjoitusten avulla opiskelijat pääsevät eläytymään todenmukaisiin tilanteisiin. He oppivat päätöksentekotaitoja, soveltamiskykyä, luovuutta, vuorovaikutustaitoja ja itsearviointia.

Draamaharjoituksen avulla voidaan käsitellä erilaisia tunteita, asenteita ja arvoja. Sekä halukkaat näyttelijät että yleisö oppivat.

Havainnointi on hauska opetusmenetelmä. Seurannan apuna voi käyttää vaikka kameraa.

Tulevaisuusverstaassa rohkeus ajatella ja keksiä itse vahvistuu. Taipumus passiivisuuteen vaihtuu aktiiviseen osallistumiseen, ja syntyy uusia ideoita ja ratkaisumalleja.

Learning café on luokkaan tehty kahvila, jossa ideoidaan uutta, jatketaan toisten ideoita ja kyseenalaistetaan itsestäänselvyyksiä rakentavassa hengessä.

Lähteet:

  • Kataja, J. & Liukkonen, J. 2001. Taipuvia ratkaisuja yhteistyöhön. Easy Living OY
  • Kupias, P. 2001. Oppia opetusmenetelmistä. Educa-Instituutti Oy.
  • Sahlberg, P. & Leppilampi, A. 1994. Yksinään vai yhteisvoimin? Yhdessä oppimisen mahdollisuuksia etsimässä. Helsinki: Yliopistopaino.